top of page

Pravidla soutěže

Olympiáda mediální gramotnosti (,,OMG”) je soutěž určená žákům ZŠ, která má za cíl testovat znalosti mediální výchovy, kritického myšlení a argumentace.

 

Hlavním pořadatelem soutěže je Debatní spolek pro mezinárodní soutěže, se sídlem Zenklova 24/54 Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 17368138, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 76518 (dále jen ,,DSMS”) 

 

Pravidla jsou závazná pro všechny účastníky (žáky i učitele) a pořadatele (včetně partnerů) OMG po celou dobu konání OMG.

DSMS je v souvislosti s OMG možné kontaktovat na e-mailové adrese omg@daic.cz.

 

Zúčastnit se může každý žák základní školy (ZŠ) nebo odpovídajícího ročníku jiné vzdělávací instituce ve věku 6-16 let. Kategorie pro nižší stupeň je určena žákům prvního až pátého ročníku ZŠ nebo odpovídajících ročníků jiné vzdělávací instituce. Kategorie pro vyšší stupeň je určena žákům šestého až devátého ročníku ZŠ nebo odpovídajících ročníků jiné vzdělávací instituce.

 

Z účasti v OMG jsou vyloučeni všichni žáci, kteří měli přístup k testovým otázkám před započetím vypracování jejich hodnoceného testu.

 

Soutěž se odehraje ve dvou kolech, a to školním a celostátním.

Školní kolo:

1 / 

se uskuteční on-line formou v termínu od 16.10.2023 do 20.10.2023 a to vždy v časech od 8:00 do 16:00;

2 /

vyplňuje každý žák samostatně, poctivě a vždy podle pokynů pořadatelů a testového rozhraní. V případě porušení tohoto bodu má pořadatel právo na okamžité odepření účasti účastníka v OMG. Pořadatel si vyhrazuje právo naplňování tohoto bodu namátkově kontrolovat v rámci testového rozhraní;

3 /

má stanovený časový limit na splnění 40 minut;

4 /

obsahuje 22/29 otázek s uzavřeným výběrem odpovědi nebo jednou správnou odpovědí a 1 otázku esejového typu;

5 /

je složeno z části, ke které nejsou povoleny žádné pomůcky krom testového rozhraní a části, ke které je možné využít vyhledávání na internetu z jednoho zařízení;

6/ 

je vyhodnoceno nezávislou porotou vybranou pořadatelem a to tak, že porota určí správné odpovědi uzavřených otázek a otázek s jednoznačnou a jedinou správnou odpovědí a dále jednotlivě vyhodnotí otevřené otázky tak, aby zachovala férovost a rovnost hodnocení. Porota dle kapacitních možností vyhodnotí alespoň všechny takové otevřené otázky, které by mohly rozhodnout o postupu/nepostupu účastníka, a to na základě bodů získaných z předchozích odpovědí.

Postup do finálového kola

 • Do celostátního finále postoupí v každé kategorii nejúspěšnější 1 % účastníků, celkově ovšem ne více než 50 účastníků v každé kategorii. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit počet postupujících v návaznosti na kapacitní možnosti prostor finálového kola a zachování férovosti soutěže.

 • Pořadí účastníků ve školním kole se určí pouze na základě získaných bodů v testu.

 • V případě shody bodového ohodnocení účastníků se všichni umístí na vyšším sdíleném místě společně, až na situaci, kdy takové umístění rozhoduje o postupu do dalšího kola: v takovém případě rozhodne nezávislá porota na základě projevených znalostí v otázce esejového typu. Při nerozhodném hlasování poroty, rozhodne čas vyplnění testu tak, že výše se umístí ten, kdo test odevzdal v kratším čase.

 • Pro zachování férovosti a soutěživosti OMG může z jedné školy do finálového kola postoupit nanejvýš 10 žáků v jedné kategorii.

 • Pořadatel vyhlásí jména postupujících společně s výsledkovou listinou nejpozději 4 týdny po skončení školního kola.

Finálové kolo:

1 / 

se uskuteční prezenčně v budově pražského Magistrátu v termínu 1.12.2023 v čase od 10:00 do 15:00;

2 /

vyplňuje každý žák samostatně, poctivě a vždy podle pokynů pořadatele;

3 /

má stanovený časový limit na splnění 60 minut;

4 /

je vyhodnoceno nezávislou porotou vybranou pořadatelem a to tak, že porota určí správné odpovědi uzavřených otázek a otázek s jednoznačnou a jedinou správnou odpovědí a dále jednotlivě vyhodnotí otevřené otázky tak, aby zachovala férovost a rovnost hodnocení. Porota vyhodnotí jednotlivě všechny esejové odpovědi;

5 /

se skládá z písemného testu s uzavřenými i otevřenými otázkami, ze kterého 10 nejlepších řešitelů v každé kategorii postoupí do části s ústními pohovory s nezávislou porotou určenou pořadatelem. Během pohovorů dostane žák na výběr jedno ze dvou vylosovaných témat a porota ověří komplexní porozumění zvolenému tématu.

Vyhodnocení finálového kola

 • Pořadí účastníků ve finálovém kole se určí pouze na základě získaných bodů v testu. V případě shody bodového ohodnocení účastníků se všichni umístí na vyšším sdíleném místě společně, až na situaci, kdy se jedná o umístění v rámci TOP 10. V případě shodného umístění, které rozhoduje o umístění v TOP 10 rozhodne výsledek ze školního kola, resp. porota na základě otevřených odpovědí.

 • Během pohovorů s nezávislou porotou ohodnotí každý porotce výkon a porozumění tématu žákem. 

 • O výsledném hodnocení v TOP 10 rozhodne průměrné procentuální skóre ústního pohovoru přičtené k dosaženému procentuálnímu skóre v psaném testu. Při shodě výsledných bodů o umístění rozhodne porota. 

Ceny pro vítěze

 • Každý účastník finálového kola obdrží upomínkové předměty.

 • Při umístění v TOP10 žák obdrží hodnotné ceny v podobě exkurzí nebo věcných výher. 

 • Učitelé nejúspěšnějších škol anebo žáků taktéž obdrží hodnotné ceny v podobě exkurzí nebo věcných výher. 

 • Na obdržení cen nevzniká účastníkům právní nárok a nelze jejich obdržení vymáhat soudně ani v penězích.

 • Náklady na uplatnění cen nese účastník.

 • Účastník není oprávněn po pořadateli požadovat výměnu obdržených cen nebo uplatňovat jakékoliv jiné nároky plynoucí z jejích případných vad. Pořadatel nenese jakákoliv rizika a závazky související s užitím výhry. Výherce může své případné nároky z titulu odpovědnosti za vady uplatňovat přímo u výrobce uvedeného případně v záručních podmínkách.

Závěrečná ustanovení

Je zakázáno jakékoliv šíření obsahu testů jakkoliv jinak, než je výslovně povoleno v testu bez předchozího písemného souhlasu DSMS. Poruší-li účastník tento zákaz a DSMS tímto vznikne újma, vzniká DSMS nárok na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 2913 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

O případných sporných otázkách či stížnostech rozhoduje pořadatel.

 

Zadání úloh a jejich správná řešení všech kol nebudou zveřejněna.

 

Závaznou interpretaci pravidel podává pořadatel.

 

Účastník je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoliv změnu údajů, které jsou uváděny v přihláškovém formuláři.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení kdykoliv a bez náhrady OMG ukončit, pozměnit, či aktualizovat tyto pravidla.

 

Pořadatel si dále vyhrazuje právo změnit program, datum i místo konání jednotlivých kol OMG, stejně jako změnit množství či formu výherních cen poskytovaných účastníkům.

 

Každý účastník je povinen během účasti v OMG zachovávat dobré mravy, chovat se s respektem k ostatním účastníkům a dle platných právních předpisů.

 

Náklady účastníků a škol vynaložené na účast v OMG nesmí být připisovány k tíži pořadatele.

 

Každý účastník OMG prohlašuje, že se s těmito pravidly seznámil, že s nimi bez výhrad souhlasí a je si vědom, že v případě jejich porušení zaniká jeho nárok na účast v soutěži, či dalších aktivitách DSMS.

 

Účastí v OMG souhlasíte se zpracováním osobních údajů ve smyslu Zásad ochrany soukromí, uvedených v zápatí stránek umístěných na doméně www.medialnigramotnost.com

 

Vyslovením souhlasu s těmito pravidly uvádíte, že máte právní titul jednat za všechny, za které takový souhlas poskytujete, a to v plném rozsahu těchto pravidel.

bottom of page