top of page

Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady ochrany soukromí se vztahují na zpracování osobních údajů ve vztahu k používání webových stránek umístěných na doméně www.medialnigramotnost.com (,,Stránky”) a ve vztahu k účasti na akci “Olympiáda mediální gramotnosti” (,,Služby”) (dále jen ,,Zásady”).

 

Zpracování osobních údajů probíhá vždy v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a Zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

 

Správcem údajů je společnost Debatní spolek pro mezinárodní soutěže, se sídlem Zenklova 24/54 Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 17368138, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 76518 (dále jen ,,DSMS”).

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo jako jejich subjekt odvolat, resp. zažádat o jejich výmaz nebo omezení zpracování, nebo proti němu vznášet námitky a stížnosti.

 

Jako subjekt údajů máte mj. právo na jejich opravu, resp. doplnění, přístup k nim a informace a práva uvedená v GDPR.

 

Údaje jsou zpracovány za účelem zasílání obchodních sdělení a marketingového obsahu, zřizování a správy uživatelských účtů, plnění zákonných a smluvních povinností a zajištění kvality nabízených služeb.

 

Na Stránkách využíváme pouze nezbytné cookies. Tyto cookies mohou zahrnovat informace přímo o Vás, o Vašich jednotlivých preferencích nebo o Vámi využívaném zařízení. Tyto cookies jsou nezbytné pro funkčnost Stránek.

  

Údaje, které uchováváme, zpřístupňujeme technologickým partnerům pro zefektivnění komunikace a marketingu a partnerům spolupracujících na analýze a technickém provedení Stránek. 

V případě zájmu o Služby také DSMS zpracuje Vaše osobní údaje a informace, které mu poskytnete podle tohoto dokumentu na dobu tří let pro jeho oprávněné zájmy, pro naplnění požadavků zákona a pro dodržení závazků. Takové údaje poskytnuté DSMS musí vždy být pravdivé, přesné, nesmí být zavádějící a ten, kdo je poskytuje, k tomu musí mít právní titul.

 

V případě využití Služeb vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vedení seznamů a evidencí zákazníků a předávání těchto informací pro zajištění běžného chodu a činnosti projektu, předávání údajů státním organizacím, úřadům a partnerům pro zajištění běžné činnosti DSMS, popř. jeho financování, předávání údajů třetím osobám zajišťujících chod a činnost DSMS a jeho projektů, vytváření propagačních a informačních materiálů obsahujících základní osobní údaje a dále fotografie a nahrávky z činností DSMS samostatně, popř. ve skupině, zasílání informací o projektech, činnostech, službách, soutěžích a dalších aktivitách DSMS a jeho partnerů nad rámec běžné činnosti v rozsahu kontaktních údajů. Tento souhlas udělujete na dobu deseti let po využití služeb DSMS, nestanoví-li právní předpis povinnost archivovat určité osobní údaje po delší dobu (v takovém případě udělujete svůj souhlas na tuto dobu).

 

Vaše osobní údaje, není-li pro takovou situaci uvedeno jinak, budeme uchovávat po dobu jednoho roku, není-li pro splnění požadavků zákona nebo pro bezvadné poskytování služeb vyžadována doba delší. Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, provede DSMS likvidaci osobních údajů. Po delší dobu mohou být uchovávány údaje poskytnuté uživatelem třetím stranám skrz Stránky.

 

DSMS je v souvislosti se zpracováním osobních údajů možné kontaktovat na e-mailové adrese omg@daic.cz.

 

Každý uživatel Stránek prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil a v případě vyslovení souhlasu se zpracováním osobních údajů s nimi bez výhrad souhlasí.

 

Tyto Zásady jsou platné a účinné dnem zveřejnění, tj. 31. 8. 2023 a jakékoliv změny smějí být prováděny pouze DSMS a jejich změnou nezanikají vztahy utvořené na základě podmínek platných v době utvoření vztahu.

bottom of page