top of page

Podmínky pro používání webu

Tyto podmínky se vztahují na užívání webových stránek umístěných na doméně www.medialnigramotnost.com(“Stránky”) (dále jen “Podmínky”).

 

Před užitím Stránek se nejprve seznamte s těmito Podmínkami. 

 

Provozovatelem Stránek je společnost Debatní spolek pro mezinárodní soutěže, se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 17358138, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 76518 (dalé jen “DSMS”).

Je zakázáno jakékoliv šíření obsahu Stránek jakkoliv jinak, než je povoleno v Podmínkách a to zejména pro jinou než osobní potřebu bez předchozího písemného souhlasu DSMS. Poruší-li uživatel Stránek tento zákaz a DSMS tímto vznikne újma, vzniká DSMS nárok na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 2913 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (“NOZ”).

 

Všechny informace, texty, grafiky, grafické provedení a zobrazení, obrázky, technické provedení Stránek včetně uspořádání souborů, jež se na nich nacházejí a tak podobně jsou výhradním vlastnictvím DSMS, není-li uvedeno jinak nebo není-li zjevné opačně (partnerská loga, materiály, atp…) a podléhají ochraně mj. dle ust. Zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. 

 

Jakékoliv šíření obsahu stránek je povoleno jen v neupravené formě obsahující celý podstatný kontext sdělení a pouze tehdy je-li provedeno v souladu s dobrými mravy a nepoškozuje-li dobré jméno DSMS nebo jeho projektů.

 

Přístup na Stránky může být ze strany DSMS úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů ve smyslu Zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. DSMS s takovými poskytnutými údaji nakládá vždy v souladu s dokumentem “Zásady ochrany soukromí”, který naleznete v zápatí této stránky.

 

DSMS neručí za přesnost, aktuálnost nebo pravdivost informací uvedených na Stránkách, zejména pak přesnost, aktuálnost a pravdivost informací na stránkách třetích stran a proto by se měl uživatel vždy ubezpečit o jejich správnosti.

 

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do obsahu Stránek, není-li takový zásah schválen DSMS.

 

DSMS nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Stránek, za reklamu, popř. jiný obsah jakéhokoliv třetího subjektu nebo za obsah stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Stránek.

 

Obsah, který je zveřejňován na Stránkách, kromě obsahu zveřejněného v zápatí Stránek, je pouze informativního charakteru a nemá povahu právního úkonu (či nabídky) směřujícího ke vzniku právního vztahu, není-li u konkrétního obsahu explicitně uvedeno jinak. Stránky jsou DSMS nabízeny úhrnkem “jak stojí a leží” ve smyslu NOZ.

 

DSMS je v souvislosti s provozováním Stránek možné kontaktovat na E-mailové adrese omg@daic.cz.

Neuplatnění nebo neuvedení jakéhokoliv práva v těchto Podmínkách nepředstavuje vzdání se takového práva.

 

Podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění, tj. 1.5.2023 a jakékoliv změny smějí být prováděny pouze DSMS a změnou nezanikají vztahy utvořené na základě podmínek platných v době utvoření vztahu.

bottom of page